CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Có nhiều cách mà doanh nghiệp sẽ sử dụng dịch vụ của chúng tôi - để tìm kiếm và chia sẻ thông tin, để xây dựng mạng lưới liên kết với các doanh nghiệp khác hoặc tạo ra nội dung mới. Khi doanh nghiệp chia sẻ thông tin với chúng tôi, chúng tôi có thể phục vụ tốt hơn. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi muốn nêu ra rõ ràng chúng tôi sẽ sử dụng và bảo vệ thông tin như thế nào. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất cứ nội dung nào cần làm rõ. Mọi thắc mắc của doanh nghiệp sẽ được chúng tôi giải đáp một cách trung thực và thấu đáo nhất.